Akidah Dalam Kehidupan Umat Islam - Siri 1


Pengertian Akidah.


"Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda dan berkata:

Sesungguhnya Allah telah memberi tiap-tiap yang berhak akan haknya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan yang fardhu menentukan yang sunat, menggariskan (hukum) hudud. Allah telah menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram. Allah menggubal ad-Din cara hidup yang mudah, lapang dan luas. Ia tidak menjadikannya sempit. Sesungguhnya tidak beriman (sempurna iman) orang yang tidak amanah tidak beragama yang tidak boleh dipegang janjinya.

Barang siapa yang menyalahi janji setianya dengan Allah pasti ia dituntut oleh-Nya. Siapa yang menyalahi janjinya denganku nescaya aku menjadi lawannya, manakala siapa yang menjadi lawanku pasti aku akan kalahkan. Siapa yang menyalahi janjinya denganku maka tidaklah ia mendapat syafaatkudan tidaklah ia sampai ke Haudh (kolam air pelepas dahaga di akhirat)."Manusia digerakkan oleh berbagai dorongan. Dorongan itu bersumberkan dasar asas pemikirannya. Andaikata akal nya tidak di huni oleh suatu pola pemikiran khusus tetapi sekadar pemikiran yang terpancar pancar serta keyakinan yang tidak terarah maka sikap dan tindak tanduknya ditentukan oleh perasaan dan pertimbangan yang terkuat tanpa merujuk kepada suatu pola pemikiran khusus. Sebaliknya jika akar tersebut telah dikuasai oleh suatu minhaj berfikir atau pola pemikiran khusus maka seluruh gerak dan sikapnya akan merujuk kepada pola tersebut dengan segala kriteria khususnya.


Asas pola pemikiran ini disebut iman . Tauhid adalah ciri khasnya. Ubudiah intipatinya manakala akidah adalah rentetan darinya. Ibadah pula gandingannya. Akhlak buah dan hasil tuaian nya.


Dari segi bahasa akidah bermakna simpulan atau ikatan. Ia membayangkan komitmen atau sikap yang terikat dengan pola keimanan dan pemikiran yang di internalize oleh seseorang . Keyakinan dan pemikiran tersebut mengandungi nilai , narm, role atau peranan dan sebagainya.


Akidah bukan hanya mencorakkan minda atau pemikiran tetapi juga perasaan interaksi, sikap, sahsiah dan struktur budaya, sistem hidup dan akhlak seseorang .


Akidah keagamaan yang kuat mengikat pemikiran dan corak hidup manusia. Ia akan menjernihkan rohaniah meluruskan kaedah berfikir, menghasilkan kebijaksanaan yang berasaskan kepada petunjuk Allah. Ia akan menjadikan manusia mengikut pedoman Al Quran, Sunnah, Ijma' dan kias. Tujuan utama manusia beriman dan berakidah Islamiah ialah untuk menyembah Allah selaras dengan firman Allah: Bermaksud " Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ". (Surah Al-Zariyat 56)


Komitmen keagamaan yang kuat juga sering menghasilkan tamaddun manusia dari abad keabad. Hampir tidak ada tamadun manusia yang tidak di latari oleh motivasi agama. Tamadun Islam masa lampau di jana oleh kekentalan akidah, kekuatan iman yang amat padu oleh para leluhun dizaman silam. Para salaf al Saleh tersebut gigih mendaulatkan keyakinan mereka di bumi Allah. Mereka sanggup menempuh berbagai-bagai jenis cababran, dugaan hinggalah maut ataulah mati syahid.


Akidah merujuk kepada keyakinan bahawa sumber nilai norm dan hukum hakam ialah Allah swt yang maha esa. Segala-galanya dijadikan berkhidmat untuk Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Akidah Islam selaras dengan fitrah manusia. Allah berfirman: Maksudnya "Ia adalah agama fitrah yang manusia semuanya dicipta berdasarkannya". (Surah Al-Rum 30)


Allah berfirman lagi: Maksudnya "Katakan kalau ada tuhan lain bersama Allah seperti mana yang mereka katakan mescaya tuhan-tuhan lain itu akan cuba berusaha menggeser tuhan yang menduduk arasy. Akan tetapi Maha suci dan terlalu mah a tinggi dan agung Allah dari tewdedah (kepada sebarang gugatan) seperti mana yang mereka katakan". (Surah Al-Isra' 42)


Firman Allah lagi: Maksudnya "Masakan Allah mempunyai anak apatah lagi masakan pula ada bersamanya tuhan yang lain. Kalau demikian tentu tuhan akan membawa pergi apa yang mereka cipta. Dan sudah tentu pula segolongan tuhan akan menguasai segolongan tuhan yang lain (akan tetapi) maha suci Allah ( untuk berkeadaan) seperti yang mereka sifatkan. Ia maha mengetahui perkara yang gaib dan yang ada di dunia nyata. Sesungguhnya ia maha tinggi dari segala yang sekutukan, (Surah Al-Mu'minun 91)


Tauhid Rububiah dan Uluhiah menjernihkan asas iman kepada Allah sebagai penguasa alam yang mutlak. Kehendaknya mutlak, penilaiannya adalah yang terbaik. Norma dan pattern peri laku yang di sunnah kannya adalah yang terbaik. Muhammad pesuruhnya adalah setepat-tepat model untuk manusia yang ingin perintah Nya yang amat bijaksana.


Iman ialah ungkapan hati dan lidah. Ia juga amalan hati, lidah dan anggota. keimanan yang benar dan tulus memungkinkan seseorang mencapai mertabat yang paling tinggi di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman: maksudnya: Orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mereka itulah golongan siddiqin ( jujur tulin). (Surah Al-Hadid 19)


Mereka menurut dan menerima nilai-nilai Islam yang mencorakkan sikap, tanggapan dan emosi mereka dengan hati dan dengan perbuatan. Mereka lumrahnya berkata:Maksudnya: "Hai tuhan kami, kami beriman dengan segala yang telah engkau turunkan dan kami mengikut rasulallah saw. Oleh itu catitkanlah (nama) kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi. (Surah Ali- Imran 53)

No comments: