PENGIRAAN DUTI SETEM BAGI PINDAHMILIK HARTA TANAH

DUTI SETEM
Apabila sesuatu harta tanah dipindahmilik, penerima pindah milik dikenakan Duti Setem. Duti Setem dibayar berasaskan kepada harga harta tanah tersebut atau nilai pasarannya, yang mana Iebih tinggi. Perkara ini diperuntukkan di bawah Jadual Pertama Akta Setem, 1949 (Akta 378). Kadar duti dikira seperti berikut:
  • 1% bagi RM100,000 pertama;
  • 2% bagi RM400,000 berikutnya; dan
  • 3% bagi baki berikutnya.

(Pindaan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2001)
Pihak yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran, perkiraan dan pungutan duti ini ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Peranan JPPH adalah menilai harta tanah terlibat bagi menentukan nilai pasarannya. Tarikh nilaian ialah pada tarikh penyempurnaan Perjanjian Jual Beli, jika tiada perjanjian jual-beli, ia adalah tarikh penyempurnaan instrumen pindahmilik. Penerima pindahmilik boleh memudahkan proses penilaian dengan:-
  • Memastikan semua borang terlibat diisi dengan Iengkap dan sempurna;
  • Menyertakan sesalinan Perjanjian Jual Beli dan sesalinan hakmilik tanah.

LHDN akan merujuk borang berkenaan kepada JPPH. Pegawai JPPH kemudian akan menilai harta tanah tersebut dan melapor kepada LHDN yang akan memaklumkan jumlah duti yang kena dibayar.
Sekiranya terdapat sebarang rayuan terhadap nilaian, ia boleh dirujuk secara bertulis kepada LHDN dan sesalinan kepada JPPH.


Jom Kira sendiri duti stem hartanah anda! CLICK 

2 comments:

Anonymous said...

As salam. Bagaimana pengiraan duti setem bagi pindahmilik bersilang?

Aishi ZuTTo said...

Hai Encik Deniel.

Saya mendapati pengiraan di bawah Akta Setem dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta tidak selaras. Akta Setem menetapkan 2% untuk RM101,000.00 -RM400,000.00 dan 3% untuk baki seterusnya bermakna RM401,000.00 ke atas. Pengiraan JPPH pula 2% bagi jumlah RM101,000.00 sehingga RM500,000.00 dan 3% bagi jumlah RM501,000.00 dan seterusnya. Yang mana satu terpakai?